Huisreglement

 

 

Huishoudelijk reglement

 

Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver

Lemanstraat 63

2860 Sint-Katelijne-Waver

 

 

1.    Toepassingsgebied.

Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor de  twee gemeentelijke zwembaden:

•  Maanhoevebad

•  Michielsbad

 

2.    Doel.

Het doel van dit huishoudelijk reglement is om concrete afspraken te maken zodanig dat de veiligheid, rust, orde en hygiëne kan gewaarborgd worden en het zwemmen aangenaam zal zijn voor elke gebruiker. Het reglement geldt voor alle bezoekers.

  

3.    Reglement.

 

De gemeentelijke zwembaden staan onder toezicht van het Autonoom Gemeentebedrijf.

 

Art. 1    Het zwembad is toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde openingsuren. In gezamenlijk overleg tussen de zwembaduitbaters en de schooldirecties is er een vooraf bepaalde regeling voor het gebruik van het zwembad. Eenzelfde regeling kan getroffen worden tussen de zwembaduitbaters en verenigingen.

 

Art. 2    De tarieven worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AGB.

 

Art. 3    Alvorens gebruik te maken van het zwembad moet men in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

 

Art. 4    Kinderen jonger dan 8 jaar die niet vergezeld zijn van een volwassene kunnen niet toegelaten worden.

 

Art. 5  Er wordt geen toegang verleend aan personen die tekenen van dronkenschap vertonen, in onzindelijke toestand zijn, lijden aan een huid- of besmettelijke ziekte of niet geheelde verwondingen hebben.

 

Art. 6Het is ten strengste verboden: 

a)    de inrichting te betreden vóór de openingsuren of na de sluitingsuren;

b)    zich in het zwembad te bevinden, zonder in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs;

c)     zich te begeven in plaatsen voorbehouden aan het zwembadpersoneel;

d)    de goede orde te verstoren door ongemanierde of ongepaste handelingen of gebaren, te zingen, te roepen of te tieren;

e)    te spuwen;

f)      te roken in gans het zwembadcomplex;

g)    de kleedkamers te verlaten in onfatsoenlijke kledij.

 

Art. 7 Dieren worden niet toegelaten in het natte gedeelte van het zwembad.

 

Art. 8 Bij beschadiging van gebouwen, cabines, materiaal of uitrusting, kan schadevergoeding geëist worden.

 

Art. 9 Elke bezoeker onderwerpt zich aan de tucht, de orde en de regeling die door de zwembaduitbaters wordt geëist.

 

Art.10 Elke groep die gebruik maakt van het zwembad duidt een begeleider/verantwoordelijke aan die toeziet op het algemeen correct gedrag van zijn zwemmers en fungeert als het onmiddellijke aanspreekpunt van de zwembaduitbater bij wangedrag of problemen.

 

Art.11Bij het gebruik van de kleedkamers moeten de kledingstukken opgehangen worden aan de kleedhaken en nadien opgeborgen worden in de kleedkastjes.

 

Art.12Het gemeentebestuur en de zwembaduitbaters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, verlies of beschadiging ten nadele van de bezoekers.

 

Art.13Alvorens te gaan zwemmen, is men verplicht een stortbad te nemen en de ontsmettingsdoorgang te gebruiken. Om hygiënische redenen is het ook aan te raden het toilet te gebruiken alvorens in het zwembad te gaan. 

 

Art.14De zwemmers moeten een behoorlijk zwempak dragen zoals uithangt aan de balie.

 

Art.15De personen die zich in de zweminrichting bevinden moeten zich ook gedragen naar onderstaande regeling:

 

 

a)     zich niet te wagen in een grote diepte zonder voldoende zwemkennis of met zwemhulpmiddelen tenzij onder begeleiding;

b)     geen gewaagde oefeningen uit te voeren;

c)      niet te duiken zonder te kijken of er een zwemmer is in de omgeving van het valpunt;

d)     niet te lopen in de zwemhal of andere baders te storen;

e)     geen andere zwemmers lastig te vallen of hen te hinderen bij het zwemmen;

f)       niet toegelaten speeltuigen in het water werpen;

g)     zonder noodzaak de reddingstuigen te gebruiken;

h)     de stortbaden in werking te houden na gebruik en er zich onnodig van te bedienen;

i)       in zwemkledij te vertoeven buiten de zwemhal, kleedkamers, stortbaden;

j)       als toeschouwer te verblijven in de zwemhal tenzij uitdrukkelijke toestemming van de zwembaduitbater;

k)      heren zich niet  in de damesafdeling te begeven en omgekeerd;

l)       het personeel niet te hinderen bij het toezicht;

m)   persoonlijke zaken, voorwerpen of afvalproducten in de zweminrichting achter te laten;

n)     geen privé zwemlessen te geven zonder toelating van de uitbater en zonder de nodige attesten betreffende opleiding en verzekering.

 

Art.15De zwembaduitbaters zijn belast met de uitvoering van het reglement. Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen en verplicht er zich toe dit na te leven door het aanvaarden van een toegangsbewijs.

 

Art.16Het overtreden van gelijk welk artikel van het reglement kan aanleiding geven tot volgende sancties: 

a)    onmiddellijke verwijdering uit het zwembad;

b)    tijdelijke ontzegging van de toegang tot de zwembadinrichting;

c)     definitieve ontzegging tot de zwembadinrichting;

 

Deze sancties worden getroffen door de zwembaduitbaters.

Voor b) en c) kan beroep ingesteld worden bij het Autonoom Gemeentebedrijf.

In geval van weerspannigheid kan de politie opgeroepen worden.

 

 

Afwijkingen op het reglement kunnen ENKEL verleend worden door het Autonoom Gemeentebedrijf.